ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (3)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (4)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (5)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (6)

BMW ਫੈਕਟਰੀ - ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ, ਚੀਨ

BMW ਫੈਕਟਰੀ - ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ, ਚੀਨ (1)
BMW ਫੈਕਟਰੀ - ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ, ਚੀਨ (2)
BMW ਫੈਕਟਰੀ - ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ, ਚੀਨ (3)
BMW ਫੈਕਟਰੀ - ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ, ਚੀਨ (4)