ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (3)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (4)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (5)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (6)

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ADIDAS ਚੇਨ ਸਟੋਰ

ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 (1)
ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 (2)
ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 (3)